Το γλωσσάρι των στεγαστικών δανείων

ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ: Η αίτηση με την οποία ένα φυσικό πρόσωπο ζητάει να
χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό όπως η ,
απόκτηση κύριας κατοικίας .
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Το στάδιο που ακολουθεί την αίτηση παροχής
στεγαστικού δανείου δεν είναι άλλο από την αξιολόγησή του Η απελευθέρωση της αγοράς .
των δανείων και το σύνθετο των παρεχόμενων προϊόντων καθιστούν αναγκαστική την
ύπαρξη ειδικών εγκριτικών κέντρων που λειτουργούν στις κεντρικές διευθύνσεις των
τραπεζών.
Προκειμένου η τράπεζα να αποφασίσει για το εάν θα αναλάβει το ρίσκο της χρηματοδότησης ,
εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος αλλά και η συναλλακτική συμπεριφορά και ,
συνέπειά του μέσω του συστήματος Τειρεσίας ” ”.
Στην περίπτωση που η πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος κριθεί ανεπαρκής η τράπεζα ,
ζητά την παροχή εγγύησης εκ μέρους ενός εγγυητή .
ΑΝΑΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ: Δεν είναι λίγες οι τράπεζες που προσφέρουν στους
δανειολήπτες τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών δανείων τους σταθερού επιτοκίου μέσω
νέων με ευνοϊκότερους όρους Η διαδικασία αυτή συνήθως βαρύνεται με πρόστιμο . .
ΔΑΝΕΙΖΟΜΕ Ν ΟΣ: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αποπληρώσει το δάνειο στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που το έχει χορηγήσει Ενδέχεται .
ο δανειζόμενος να είναι παραπάνω από ένα άτομα .
ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ: Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος χορηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο
ορισμένο ποσό χρημάτων .
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Ο πληθωρισμός απεικονίζει την αύξηση των τιμών
στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην .
Ελλάδα δημοσιεύεται κάθε μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία .
ΔΟΣΕΙΣ : Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο δανειζόμενος να καταβάλλει στον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό με συγκεκριμένη συχνότητα π χ μηνιαίως προκειμένου να , ( . . ),
εξοφλήσει το χορηγηθέν δάνειο Οι δόσεις του δανείου συνήθως είναι ισόποσες για όλη τη .
διάρκεια έως την εξόφληση .
Συνήθως υπολογίζονται με βάση του λεγόμενο προοδευτικό σύστημα κατά το οποίο ο ” ”,
τόκος που προέκυψε από μία περίοδο μεταφέρεται στο προς εξόφληση υπόλοιπο Η κάθε .
δόση δανείου είθισται να αποτελείται από τα τυχόν έξοδα το κεφάλαιο και τους τόκους , .
. ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου Ευνόητο
είναι ότι τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν ακολουθούν τις ενδεχόμενες μεταβολές των
επιτοκίων κατά τη διάρκεια του δανείου .
ΕΓΓΥΗΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στην
τράπεζα να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν έχει την ικανότητα
να προχωρήσει στην αποπληρωμή .
ΕΚΤ: . Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Η ΕΚΤ καθορίζει το επιτόκιο της διατραπεζικής
αγοράς που με τη σειρά του επηρεάζει τα επιτόκια και στις υπόλοιπες αγορές , .
ΕΞΟΔΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ): Ο καταναλωτής πρέπει να ζητήσει από την τράπεζα με την οποία
συνομιλεί πλήρη ενημέρωση για το ύψος των εξόδων εκτίμησης ακινήτου ελέγχου ,
προϋπολογισμού παρακολούθησης λογαριασμού προόδου εργασιών προσημείωσης , , , ,
υποθηκοφυλακείου και φακέλου . ΕΠΙΤΟΚΙΟ : , (%), Το ποσοστό που εκφράζεται επί τις εκατό βάσει του οποίου υπολογίζεται
ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου Στα στεγαστικά δάνεια ο πελάτης καλείται να επιλέξει .
μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου .
Τα κυμαινόμενα επιτόκια συνήθως είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια της ευρωζώνης έτσι ,
ώστε αν αυτά κινηθούν ανοδικά κινείται ανοδικά και το οφειλόμενο υπόλοιπο Επαφίεται στην , .
κρίση του δανειολήπτη η επιλογή ανάμεσα στους δύο τύπους επιτοκίων .
Εάν κρίνει ότι η περίοδος κατά την οποία ζητά δάνειο είναι περίοδος χαμηλών επιτοκίων ,
πιθανότατα το κυμαινόμενο επιτόκιο να συμφέρει περισσότερο Σε αντίθετη περίπτωση ίσως .
θα πρέπει να προτιμηθεί το σταθερό επιτόκιο Σε κάθε περίπτωση συνεννοηθείτε με την .
τράπεζα της επιλογής σας .
EURIBOR 12 ΜΗΝΩΝ: 1 2 Είναι το επιτόκιο για περίοδο μηνών που δημοσιεύεται από την
Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε καθημερινή βάση και αναδημοσιεύεται στον
ημερήσιο και περιοδικό Τύπο .
ΚΥΜΑΙΝΟΜ Ε Ν Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Κυμαινόμενη είναι η περίοδος ενός δανείου κατά την
οποία το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δόσεων της περιόδου είναι
κυμαινόμενο.
ΚΥΜΑΙΝΟΜ Ε Ν Ο ΕΠΙΤΟΚΙΟ : Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από έναν δεδομένο
δείκτη επιτοκίου για παράδειγμα μηνών και ένα περιθώριο για παράδειγμα , E u r i b o r 1 2 , , 2 %.
Το κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του δείκτη επιτοκίου .
ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ: Η προεξόφληση που πραγματοποιείται για ποσό μικρότερο
από το του κεφαλαίου που οφείλει ο δανειζόμενος 50 % .
OΛΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ: Η προεξόφληση που πραγματοποιείται για ποσό μεγαλύτερο
από το του κεφαλαίου που οφείλει ο δανειζόμενος 50 % .
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: Είναι το ποσό που προστίθεται στον δείκτη επιτοκίου για την τελική
διαμόρφωση του κυμαινόμενου επιτοκίου .
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: H περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να
καταβάλει στον δανειστή τράπεζα το κεφάλαιο και τους τόκους που αναλογούν ( ) .
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ: Προσημείωση υποθήκης είναι η πρώτη σε τάξη
προσημείωση υποθήκης που παραχωρείται από τον δανειζόμενο ή και τον εγγυητή υπέρ ( )
του δανειστή τράπεζα επί ορισμένου ακινήτου ή ορισμένων ακινήτων προς εξασφάλιση των ( )
απαιτήσεων που έχει η τράπεζα σύμφωνα με τη σύμβαση δανείου .
ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ (ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ): Η δυνατότητα που παρέχεται στον
δανειζόμενο να εξοφλήσει πρόωρα το σύνολο ή μέρος της οφειλής του προς τον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό .
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Σταθερή είναι η περίοδος ενός δανείου κατά την οποία το επιτόκιο
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δόσεων είναι σταθερό .
ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ : . Είναι το επιτόκιο το οποίο δεν μεταβάλλεται για ορισμένη περίοδο
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ: . Η συμφωνία με την οποία ο δανειολήπτης παίρνει τα χρήματα
Αποτελεί την πεμπτουσία της ανάληψης δανείου την οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ,
εξετάζει με πολλή προσοχή καθώς θα επηρεάζει την οικονομική κατάστασή του για τα ,
επόμενα χρόνια Σε άλλο σημείο του παρόντος ενθέτου αναφέρονται επιμέρους σημεία 20-30 . (
μιας σύμβασης που απαιτούν αυξημένη προσοχή ).ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ: Συνολικό ετήσιο
πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης είναι το ποσοστό που εκφράζεται επί τοις εκατό και (%)
δηλώνει το συνολικό κόστος της πίστωσης του δανείου για τον δανειζόμενο ( ) .
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙ Κ Ε Σ ΔΟΣΕΙΣ : Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το
τοκοχρεολυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο ,
δανειζόμενος έχει λάβει και τόκο που αναλογεί επί του κεφαλαίου .
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Με τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού
συστήματος οι τράπεζες της χώρας αναγνώρισαν την ανάγκη για πρόσβαση σε ακριβή ,
δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς αφού κατέστη σαφές ότι τέτοιες πληροφορίες ,
συμβάλλουν στην προστασία της πίστης και στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του
τραπεζικού συστήματος και των ίδιων των συναλλασσομένων .
Για τον σκοπό αυτό το σύνολο σχεδόν των ελληνικών τραπεζών ίδρυσε την εταιρεία , ,
Τειρεσίας στην οποία και ανετέθη η ανάπτυξη και διαχείριση ενός αξιόπιστου αρχείου ,
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Login

Lost your password?